บริการของเรา

  บริการใน/นอกสถานที่

  • ผู้ป่วยที่มีอาการอัมพาต, โรคเบาหวานโรค, ความดันโลหิตสูง (Patient with paralysis, diabetes, high blood pressure)
  • ผู้ป่วยคนพิการ (Disabled patients)
  • ช่วยบำบัดทางกายภาพ (Assist for physical therapy)
  • ผู้ป่วยที่หมดสติ (Unconscious patient)
  • Feeding and suction

   

  บริการรถพยาบาล

  บริการรถรับ-ส่ง สำหรับไปตรวจตามนัดแพทย์ พร้อมเจ้าหน้าที่ ในราคาพิเศษ